Udbyder

Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany
Telefon: +49 711 8485 0
E-Mail:  contact@daimlertruck.com

Hessel Trucks AS
Stamholmen 149, 4. sal
2650 Hvidovre
Danmark
Telefon: +45 63414200

CVR nr. 42824909

juridisk information

Ophavsret.
Copyright 2022 Daimler Truck AG. Alle rettigheder forbeholdes. Samtlige tekster, billeder, grafikker, lyd-, video- og animationsfiler samt deres opsætning er underlagt ophavsretten og anden immaterielretlig beskyttelse. Kopiering af ovennævnte må ikke finde sted til kommerciel anvendelse eller distribution, ej heller ændres eller gengives på andre websites. Nogle af Daimler Truck AG's internetsider indeholder også materiale, som er ophavsretligt beskyttet af dem, der har stillet dette materiale til rådighed.

Produkter og priser.
Efter redaktionens afslutning af enkelte sider kan der være foretaget ændringer i forbindelse med produkter og ydelser. Der tages derfor forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser i farvetoner samt ændringer i leverings- og ydelsesomfanget fra producentens side, i det omfang disse ændringer eller afvigelser er rimelige for køberen under hensyntagen til Daimler Truck AG's interesser. Illustrationerne kan vise tilbehør, ekstraudstyr eller øvrigt omfang, som ikke er omfattet af det almindelige standardudstyr samt ydelser ved levering. Der kan forekomme farveafvigelser, som skyldes tekniske faktorer. Enkelte sider kan ligeledes indeholde typer og ydelser, som ikke tilbydes i alle lande. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser, gælder kun for Forbundsrepublikken Tyskland. Med forbehold for anderledes lydende regulering i salgs- eller leveringsbetingelserne er det de gældende priser på leveringsdagen, der gælder. For vores kontraktpartnere skal priserne forstås som uforpligtende, vejledende udsalgspris. Kontakt derfor en af vores forhandlere for at få de nyeste oplysninger.

Licensrettigheder.
Det er Daimler Truck AG's mål at tilbyde et innovativt og informativt internetindhold. Vi håber derfor, at din oplevelse af designet er lige så positiv som vores. Ikke desto mindre beder vi om forståelse for, at Daimler Truck AG er nødt til at beskytte sin immaterielle ejendomsret, inklusive patenter, varemærker og ophavsrettigheder, og at disse internetsider ikke kan give licensrettigheder til Daimler Truck AG's immaterielle ejendom.

Mercedes-stjernen og Mercedes-Benz er varemærker tilhørende Mercedes-Benz Group AG.

Mercedes-stjernen og Mercedes-Benz er underlagt Mercedes-Benz Group AG's intellektuelle ejendomsret. De bruges af Daimler Truck AG under licens.

Oplysninger om fremadskuende udsagn.
Internetsider, investor relations releases, års- og periodeberetninger, kig ind i fremtiden, præsentationer, audio- og videotransmissioner af arrangementer (live eller optaget) og andre dokumenter på dette website indeholder bl.a. fremadskuende udsagn om den fremtidige udvikling, der bygger på aktuelle vurderinger fra ledelsen. Ord som “forventer”, “antager”, “tror”, “vurderer”, “regner med”, “agter” “kan/kunne”, “planlægger”, “projicerer”, “bør” og lignende begreber betegner sådanne fremadskuende udsagn. Sådanne udsagn er behæftet med visse risici og usikkerhedsmomenter. Eksempler på dette kan være et konjunkturopsving i Europa eller Nordamerika, ændringer i valutakurser, rentesatser og råstofpriser, nye konkurrerende produkter, større købelyst, succes med ny forretningsmodel for smart samt et fald i gensalgsprisen for brugte biler. Skulle en af disse usikkerhedsfaktorer eller andre vanskeligt definérbare forhold (nogle af dem er beskrevet under overskriften "Risikoberetning" i den seneste årsberetning fra Daimler Truck AG samt under overskriften "Risk Factors" i den seneste årsberetning fra Daimler Truck AG i Formular 20-F, der er indgivet til den amerikanske tilsynsmyndighed for værdipapirer) blive aktuelle, eller skulle det vise sig, at de antagelser, der lå til grund for udsagnene, ikke er korrekte, kan de faktiske resultater afvige væsentligt fra de resultater, der blev nævnt eller udtrykt implicit i disse udsagn. Vi afviser enhver hensigt eller forpligtelse til løbende at opdatere disse fremadskuende udsagn, da de udelukkende er baseret på omstændigheder, der var gældende på dagen for deres offentliggørelse.

Oplysninger om onlinetvistbilæggelse.
Europa-Kommissionen har introduceret en internetplatform til onlinetvistbilæggelse (kaldet "OTB-platformen"). OTB-platformen er et centralt kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister om aftaleforpligtelser afledt af onlinekøbsaftaler. Du finder OTB-platformen via følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Ansvar.
Informationerne og angivelserne på disse sider udgør ikke noget løfte eller nogen garanti, hvad enten de er udtrykkelige eller stiltiende. De udgør navnlig intet stiltiende udsagn eller garanti vedrørende beskaffenhed, omsættelighed, egnethed til bestemte formål eller manglende tilsidesættelse af love og patenter.

På vores internetsider finder du også links til andre sider på internettet. Vi gør opmærksom på, at vi ikke har nogen indflydelse på udformningen og indholdet af de sider, der linkes til. Vi kan derfor heller ikke påtage os nogen garanti for aktualiteten, korrektheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de oplysninger, der findes dér. På baggrund af dette tager vi afstand fra alt indhold på disse sider. Denne erklæring gælder for alle de links til eksterne sider samt deres indhold, der er på vores internetsider.

Social plugins.
Daimler Truck anvender såkaldte social plugins (knapper i det efterfølgende) til sociale netværk som Facebook, Google+ og Twitter. Når du besøger vores websider, er disse knapper som standard deaktiveret og sender altså ikke data til tredjemand, uden at du foretager dig noget. Før du kan anvende knapperne, skal du aktivere dem ved at klikke på dem. Knappen forbliver aktiv, indtil du deaktiverer den igen eller sletter dine cookies (jf. oplysninger under „Cookies“). Efter aktivering oprettes der en direkte forbindelse til det pågældende sociale netværks server. Knappens indhold overføres så direkte fra det sociale netværk til din browser og inkorporeres på websitet ved hjælp af denne. Vær opmærksom på, at vi ikke har nogen indflydelse på omfanget af de data, som de sociale netværk indsamler ved hjælp af deres knapper. Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og de pågældende sociale netværks videre forarbejdning og anvendelse af dataene samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder vedrørende dette med henblik på beskyttelse af dit privatliv kan du læse om under de pågældende sociale netværks oplysninger om databeskyttelse. Efter aktivering af en knap kan det pågældende sociale netværk allerede indsamle data, uafhængigt af om du interagerer med knappen. Hvis du er logget på et socialt netværk, kan dette forbinde dit besøg på websiden her med din brugerkonto. Ved besøg på andre Daimler Truck-websider kan et socialt netværk ikke skabe forbindelse, før du også har aktiveret den pågældende knap dér. Hvis du er medlem af et socialt netværk og ikke ønsker, at dette forbinder data indsamlet ved besøg på vores websider med dine lagrede medlemsdata, skal du logge af de pågældende sociale netværk, før knapperne aktiveres.