Ansvarlig i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) e::

Mercedes-Benz Danmark A/S („Vi“)
Postbox 130
DK-0900 København C
Danmark

E-mail: databeskyttelse@daimler.com
 

1.    Databeskyttelse

Vi glæder os over dit besøg på vores hjemmesider og din interesse i vores tilbud. Beskyttelse af dine persondata er et vigtigt for os. I disse databeskyttelsesretningslinjer forklarer vi, hvordan vi indhenter dine persondata, hvad vi gør med dem, til hvilke formål og på hvilke retsgrundlag dette foretages, og hvilke rettigheder og krav der er forbundet med dette for dig. Derudover henviser vi til Daimlers databeskyttelsesretningslinje:  
 
Daimler databeskyttelsesretningslinje.

Vores databeskyttelsesretningslinjer for anvendelsen af vores hjemmesider og databeskyttelsesretningslinje fra Daimler AG gælder ikke for dine aktiviteter på hjemmesider fra sociale netværk eller andre udbydere, som du kan få adgang til via links på vores hjemmesider. Du kan finde oplysninger på disse udbyderes hjemmesider om deres databeskyttelsesbestemmelser.


2.    Indhentning og behandling af dine personrelaterede data

a.    Når du besøger vores hjemmesider, gemmer vi bestemte angivelser vedr. den browser og det styresystem, du bruger, dato og klokkeslæt for besøget, adgangsstatus (fx om du kunne fremkalde en hjemmeside eller modtog en fejlmeddelelse), brugen af hjemmesidens funktioner, de søgeord, som du eventuelt har indtastet, den hyppighed, hvormed du fremkalder de enkelte hjemmesider, betegnelsen af de hentede filer, den overførte datamængde, den hjemmeside, fra hvilken du er kommet hen på vores hjemmesider, og den hjemmeside, som du besøger fra vores hjemmesider ved, at du klikker på links på vores hjemmesider eller indtaster et domæne direkte i indtastningsfeltet i det samme faneblad (eller det samme vindue) i din browser, som du har åbnet vores hjemmesider i. Derudover gemmer vi af sikkerhedsmæssige årsager, særligt til forhindring og registrering af angreb på vores hjemmesider eller forsøg på bedrageri, din IP-adresse og navnet på din internetudbyder i syv dage.    

b.    Andre persondata gemmer vi kun, hvis du meddeler os disse data fx inden for rammerne af en registrering, en kontaktformular, en rundspørge, en prisudskrift eller til gennemførelse af en kontrakt, og også i disse tilfælde kun i det omfang det er tilladt som følge af et af dig afgivet samtykke eller efter gældende retsforskrifter (du kan finde flere informationer om dette nederst i afsnittet „Retsgrundlag for behandlingen“).

c.    Du er hverken forpligtet lovmæssigt eller kontraktmæssigt til at afgive dine persondata. Det er dog muligt, at visse funktioner på vores hjemmesider er afhængige af afgivelsen af persondata. Hvis du ikke afgiver persondata i disse tilfælde, kan det føre til, at funktioner ikke eller kun i begrænset omfang står til rådighed. 

3.    Anvendelsesformål 

a.    De persondata, der bliver indhentet ved et besøg på vores hjemmesider, anvender vi til at gøre disse så komfortable for dig som muligt samt til at beskytte vores IT-systemer mod angreb og andre retsstridige handlinger.

b.    Hvis du afgiver til os yderligere persondata, fx inden for rammerne af en registrering, en kontaktformular, en rundspørge, en prisudskrivning eller til gennemførelsen af en kontrakt, anvender vi disse data til de nævnte formål, til kundeadministration og – hvis det er nødvendigt – til afvikling og afregning af eventuelle forretningsforløb i det til dette nødvendige omfang.


4.    Overførsel af persondata til tredjemand; social plug-ins: Brug af tjenesteudbydere

a.    Vores hjemmesider kan også indeholde tilbud fra tredjemand. Hvis du klikker på et sådant tilbud, overfører vi i det påkrævede omfang data til den pågældende udbyder (fx angivelse af, at du har fundet dette tilbud hos os og eventuelle yderligere informationer, som du allerede har oplyst på vores hjemmesider til dette formål).  

b.    Hvis vi indsætter såkaldte „social plug-ins“ til sociale netværk så som Facebook og Twitter på vores hjemmesider, integrerer vi disse på følgende måde: 
Når du besøger vores hjemmesider, er social plug-ins deaktiveret, hvilket vil sige, at der ikke sker nogen overførsel af data til udbyderen af disse netværk. Hvis du ønsker at bruge et af netværkene, skal du klikke på det pågældende social plug-in for at etablere en direkte forbindelse til serveren til det pågældende netværk.
Hvis du har en brugerkonto hos netværket, og hvis du er logget på der, når du aktiverer det sociale plug-in, kan netværket tilknytte dit besøg på vores hjemmesider med din brugerkonto. Hvis du gerne vil undgå dette, skal du logge af netværket, inden aktiveringen af det sociale plug-in. Et socialt netværk kan ikke tilknytte besøg på andre Daimler hjemmesider, hvis du ikke har aktiveret et eksisterende socialt plug-in der.
Hvis du aktiverer et socialt plug-in, overfører netværket det indhold, der derved bliver tilgængeligt, direkte til din browser, som integrerer det på vores hjemmesider. I denne situation kan der også ske dataoverførsler, der initieres og styres af det pågældende sociale netværk. For din forbindelse til et socialt netværk, dataoverførslerne mellem netværket og dit system og for dine interaktioner på denne platform gælder udelukkende databeskyttelsesbestemmelserne for det pågældende netværk. 
Det sociale plug-in forbliver aktivt, indtil du deaktiverer det eller sletter dine cookies.

Cookie-oplysninger 

c.    Hvis du klikker på et link til et tilbud eller aktiverer et socialt plug-in, kan det være, at persondata ender i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der set fra den Europæiske Unions („EU“) synspunkt ikke kan sikre et „passende beskyttelsesniveau“ for behandlingen af persondata svarende til EU-standarderne. Tænk venligst på dette forhold, inden du klikker på et link eller aktiverer et socialt plug-in og dermed udløser en overførsel af dine data. 
d.    Vi bruger også kvalificerede serviceudbydere (it-udbydere, marketingagenturer) til at drive, optimere og sikre vores hjemmesider. Vi videregiver kun personoplysninger til tredjeparter, så vidt det er nødvendigt for at tilvejebringe og bruge hjemmesiderne og deres funktionaliteter til udøvelse af legitime interesser eller i det omfang, De har givet deres samtykke hertil (se afsnit 8). Derved kan data sendes til modtagere uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde; se venligst punkt 13 nedenfor.

5.    Analyse af anvendelsesdata; Anvendelse af analyseværktøjer 

Vi ønsker at tilpasse indholdet på vores hjemmesider så nøjagtigt som muligt til dine interesser, og på den måde forbedre vores tilbud til dig. For at kunne registrere foretrukne anvendelsestyper og særligt populære områder af vores hjemmesider anvender vi følgende analyseværktøj(er): Google Analytics, Adobe Analytics.
a.    Hvis du ikke ønsker, at vi under anvendelse af de nævnte analyseværktøjer indsamler og analyserer informationer om dit besøg på vores hjemmesider, kan du til hver en tid gøre indsigelser for fremtiden („opt-out“).

Vi implementerer din indsigelse ved, at vi placere en opt-out cookie i din browser. Denne cookie anvendes kun i relation til din indsigelse. Bemærk venligst, at en opt-out cookie af tekniske årsager kun virker i den browser, hvor den er blevet placeret. Hvis du sletter en cookie eller anvender en anden browser eller en anden slutenhed, skal opt-out gentages.

b.    Nedenfor kan du finde informationer om udbyderne af de af os anvendte analyseværktøjer og den pågældende opt-out-mulighed:

i.    Google Inc. („Google“):

Du kan forhindre Googles overførsel af dine data og deres registrering og behandling. Google informerer om dette via følgende Link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

ii.    Adobe Systems Inc. (“Adobe“)

For at gøre indsigelse imod en analyse foretaget med produktet Adobe Analytics kan du følge dette link: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

iii.    InnoCraft Ltd. ("Matomo")
 

c.    Ved brug af analyseværktøjer kan data overføres til modtagere uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde; se venligst punkt 13 nedenfor.

6.    Anvendelsesbaserede informationer (targeting og retargeting)

For at kunne tilpasse vores online-marketing (fx banner-reklamer) på hjemmesiderne fra vores retargeting-partner (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick og Vivaki) mere målrettet til dine behov og interesser, anvender vi såkaldte retargeting-teknologier. I den forbindelse gemmes din interesse for vores produkter og serviceydelser i cookies. Disse cookies udlæses og anvendes ved besøg på andre hjemmesider, som samarbejder med vores retargeting-partnere, for at kunne give dig så målrettede informationer som muligt. Dette sker anonymiseret, dvs. Du kan ikke identificeres via retargeting.

Hvis du ikke ønsker, at Daimler og dennes retargeting-partnere indhenter, gemmer og analyserer informationer om dit besøg samt tilpasser banner-reklamer til dine interesser, kan du til hver en tid gøre indsigelse for fremtiden (opt-out).

Til den tekniske implementering af denne indsigelse placeres en opt-out cookie i din browser. Denne cookie anvendes kun i relation til din indsigelse. Bemærk venligst, at en opt-out cookie af tekniske årsager kun kan anvendes til den browser, hvor den er blevet placeret. Hvis du sletter en cookie eller anvender en anden browser eller en anden slutenhed, skal opt-out gentages.

Du kan administrere og deaktivere anvendelsen af cookies fra tredjepartsudbydere på følgende hjemmeside:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

Ved anvendelse af retargetingsteknologier kan data overføres til modtagere uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde; se venligst punkt 13 nedenfor.

7.    Sikkerhed 

Vi anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag for at beskytte de data fra dig, som vi administrerer, mod manipulation, tab, ødelæggelse og mod uberettigede adgang. Vi forbedrer fortløbende vores sikkerhedstiltag i henhold til den teknologiske udvikling.

8.    Retsgrundlag for behandlingen

a.    I det omfang du har givet os samtykke til behandlingen af dine persondata, udgør dette retsgrundlaget for behandlingen (art. 6 afsnit 1 underafsnit a i Den Europæiske persondataforordning).

b.    Til en behandling af persondata med henblik på formidling eller opfyldelse af en kontrakt med dig udgør art. 6, afsnit 1, underafsnit b i Den Europæiske persondataforordning (GDPR) retsgrundlaget.

c.    Hvis behandlingen af dine persondata er nødvendig for, at vi kan opfylde vores retslige forpligtelser (fx til opbevaring af data), er vi berettiget til dette i henhold til art. 6, afsnit 1, underafsnit c i Den Europæiske persondataforordning (GDPR) .

d.    Derudover behandler vi persondata med henblik på varetagelsen af vores berettigede interesser samt tredjemands berettigede interesser i henhold til art. 6, afsnit 1 underafsnit f i Den Europæiske persondataforordning (GDPR). Opretholdelsen af vores IT-systemers funktionsdygtighed men også direkte markedsføringen af egne eller tredjeparts produkter og serviceydelser og den lovmæssigt påkrævede dokumentation for forretningskontakter udgør sådanne berettigede interesser. Vi tager inden for rammerne af den påkrævede interesseafvejning især hensyn til typen af persondata, behandlingens formål, de specifikke forhold for behandlingen og din interesse i at holde dine persondata fortrolige.

9.    Sletning af dine persondata

Din IP-adresse og navnet på din internetudbyder, som vi gemmer af sikkerhedsmæssige årsager, sletter vi efter syv døgn. Derudover sletter vi dine persondata, så snart det formål, med hvilket vi har indhentet og behandlet dataene, bortfalder. Hertil kommer, at lagring kun finder sted i det omfang, det kræves iht. love, bestemmelser eller andre lovbestemmelser, som vi er underlagt i EU, eller iht. tredjelandes lovgivning, hvor der er et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse. For så vidt som en sletning i individuelle tilfælde ikke er mulig, markeres de pågældende personoplysninger med det formål at begrænse deres fremtidige behandling.

10.    Data subjektets rettigheder

a.    Som data subjekt har du ret til oplysninger (art. 15 Den Europæiske persondataforordning (GDPR) ), Berigtigelse (art. 16 Den Europæiske persondataforordning (GDPR) ), Sletning af data (art. 17 Den Europæiske persondataforordning (GDPR) ), Begrænsning af behandling (art. 18 Den Europæiske persondataforordning (GDPR)) samt mulighed for dataoverførsel (art. 20 Den Europæiske persondataforordning (GDPR)). 

b.    Hvis du har givet samtykke til, at vi må behandle dine persondata, er du berettiget til at tilbagekalde samtykket til hver en tid. Retmæssigheden af behandlingen af dine persondata indtil en tilbagekaldelse berøres ikke af tilbagekaldelsen. Ligeledes forbliver en yderligere behandling af disse data uberørt på grund af et andet retsgrundlag, fx til opfyldelse af retslige forpligtelser (se afsnittet „Retsgrundlag for behandlingen“).

c.    Indsigelsesret 
Du er berettiget til, på baggrund af årsager, der skyldes din særlige situation, til hver en tid at gøre indsigelse mod behandlingen af persondata vedrørende dig, der foretages på baggrund af art. 6 afsnit 1 e) Den Europæiske persondataforordning (GDPR) (databehandling i offentlig interesse) eller art. 6 afsnit 1 f) Den Europæiske persondataforordning (GDPR) (databehandling på grundlag af en interesseafvejning). Hvis du gør indsigelse, behandler vi kun fortsat dine persondata, hvis vi kan dokumentere tvingende, berettigede årsager til dette, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen har til formål at gøre retskrav gældende, at udøve eller forsvare retskrav.


d.    Vi beder dig sende dine krav eller forklaringer til nedenstående adresse alt efter mulighed: databeskyttelse@daimler.com.

e.    Hvis du mener, at behandlingen af dine persondata strider imod lovmæssige forskrifter, er du berettiget til at klage hos en ansvarlig datatilsynsmyndighed (art. 77 Den Europæiske persondataforordning (GDPR)).


11.    Nyhedsbrev 

Hvis du abonnerer på et nyhedsbrev, der tilbydes på vores hjemmeside, anvendes de data, der blev oplyst ved tilmeldingen til nyhedsbrevet, kun til afsendelsen af nyhedsbrevet, hvis du ikke har givet samtykke til en videregående anvendelse. Du kan til hver en tid afslutte abonnementet via den mulighed for afmelding, der foreligger i nyhedsbrevet.

12.    Daimler AGs centrale adgangsservice 

Med Daimler AGs centrale adgangsservice kan du tilmelde dig alle de hjemmesider og applikationer fra Daimler Gruppen og dens mærker, der er tilknyttet denne service. De gældende anvendelsesbetingelser indeholder særlige databeskyttelsesbestemmelser. Du kan få adgang til disse anvendelsesvilkår på de respektive registreringssider tilhørende de forbundne websteder og programmer.

13.    Datatransmission til modtagere uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

a.    Når du bruger tjenesteudbydere (se punkt 4. d.), Analyseværktøjer (se punkt 5) og retargetingsteknologier (se punkt 6), kan personlige data overføres til modtagere i lande uden for EU ("EU"). ), Island, Liechtenstein og Norge (= Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) og forarbejdet der, især USA, Indien.

b.    I de følgende lande er der fra EU's synspunkt et tilstrækkeligt niveau for beskyttelse af personoplysninger (såkaldt "tilstrækkelighed") i overensstemmelse med EU-standarderne: Andorra, Argentina, Canada (begrænset), Færøerne, Guernsey, Israel, Isle of Man Man, Japan, Jersey, New Zealand, Schweiz, Uruguay. Vi er enige med modtagere i andre lande om brugen af EU-standardkontraktsklausuler, bindende selskabsregler eller EU-USA. eller schweizer-us. Privacy Shield for at sikre et passende beskyttelsesniveau i henhold til lovkrav. Vi vil gerne give dig oplysninger om dette i afsnit 10.d. kaldet kontaktoplysninger.

14.    Cookies

Du kan finde informationer om de af os anvendte cookies og deres funktioner under vores cookie-oplysninger.

Cookie-oplysninger


Udgave: Maj 2019